Sumaru (Naruto anime) vs Sora (Shippuden anime)

Top